Bankacılık Muhasebesinde Dönem Sonu İşlemleri: Reeskontlar ve Karşılıklar


foto

AMAÇ

Eğitimde, katılımcıların krediler ile ilgili olarak ayrılması gereken genel ve özel karşılıklar ile aktif ve pasif hesaplarla ilgili olarak ayrılan reeskont ve karşılıkların muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve vergi mevzuatı karşısındaki durumu konularında bilgilenmeleri amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Mali tablolar #Raporlama #Muhasebeleştirme #Reeskont #Karşılık

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Muhasebeleştirme ve raporlamanın nasıl yapılacağını bilir. Reeskont yapma ve karşılık ayırma işlemlerini bilir.
Anlar: Finansal tablolarda ne olduğunu anlar. Bankaların aktif ve pasif hesaplarını anlar.
Yapar: Reeskont ve karşılık ayırma işlemlerini yapar.

HEDEF KİTLE

Temel muhasebe bilgisine sahip bankacılıkta uygulanan yanı sıra tekdüzen hesap planı ve izah namesi hakkında bilgi sahibi katılımcılar katılabilir.

İÇERİK

 • Bankacılıkta Muhasebe ve Kural Ortamları
 • Bankacılıkta Temel Mali Tablolar: Bilanço ve Gelir Tablosu
 • Temel Mali Tablolar ve Muhasebenin Temel Kavramları
 • Mali Tablolar İlkeleri
 • Bankacılıkta Tekdüzen Hesap Planı
 • Bankacılıkta Finansal Araçlar ve Bunlarla İlgili Reeskontlar ve Karşılıklar
 • Bankacılıkta Krediler ve Bunlarla İlgili Reeskontlar ve Karşılıklar
 • Bankacılıkta İştirakler ve Bunlarla İlgili Reeskontlar ve Karşılıklar
 • Bankacılıkta Menkuller ve Bunlarla İlgili Reeskontlar ve Karşılıklar
 • Bankacılıkta Gayrimenkuller ve Bunlarla İlgili Reeskontlar ve Karşılıklar
 • Bankacılıkta Mevduat ve Bunlarla İlgili Reeskontlar ve Karşılıklar
 • Bankacılıkta Diğer Reeskontlar ve Karşılıklar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, İletişim, Güven Yaratma
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık, Performans Geliştirme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, İç Sistemler ve Denetim, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Farklılıkları Yönetme